نت ورک آنالایزر آنالایزر شبکهپاور آنالایزر مولتی متر آمپرمتر ولتمتر رگلاتور خازن هوشمند دیتالاگر هوشمند سازی گلخانه ها کنترل اقلیم هوشمنداتوماسیون گلخانههوشمند سازی مرغداری ها
خوش آمدید

مرغداری

هوشمند سازی مرغداری آقای نعمت زاده واقع در استان اردبیل

هوشمند سازی مرغداری گوشتی واقع در استان اردبیل

در این سیستم مرغدار در اول دوره دما، رطوبت و ساعات خاموشی را برای کل دوره (نه هفته) تنظیم کرده و فقط ناظر سیستم می باشد.

روشن و اموشی بخاری یا فنها همراه با باز بسته کردن اینلت

ادامه مطلب