خدمات

اهم خدمات مجموعه مگاسیستم بشرح ذیل می باشد.

طراحی، مونتاژ و راه اندازی

تابلو برق، تابلو فرمان، تابلو ژنراتور، تابلو اضطراری، تابلو خازن و تابلو توزیع برای صنایع و گلخانه و مرغداری

اتوماسیون صنایع

هوشمند سازی گلخانه

هوشمند سازی مرغداری

کنترل اقلیم گلخانه

اقلیم هوشمند

نمونه تابلو برق
تابلو برق هوشمند