پروژه های اخیر مگاسیستم

اهم پروژه ها

اهم پروژه‌های اخیر مگاسیستم در برق گلخانه به شرح ذیل می باشد

 

کلیه پروژه ها آماده بازدید با هماهنگی قبلی می باشد.

برق گلخانه

1 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس انوری و شرکا در خسروشاه (آذربایحان شرقی) دوسالن چسبیده

2 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو  (آذربایحان شرقی)

3 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو (آذربایحان شرقی)

4 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو (آذربایحان شرقی)

5 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه خانم مهندس رفیعی در شهرک گلخانه ای بهشت زرند (کرمان) دو سالن مجزا

6 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه خانم مهندس رفیعی در شهرک گلخانه ای بهشت زرند (کرمان) دو سالن مجزا

7 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی نیمه اتوماتیک گلخانه آقای مهندس افشانی در تازه کند (آذربایحان شرقی)

8 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه سازه شیشه ای هلندی شرکت اتکا (کشت و صنعت تهران)   (جلیل آباد ورامین) دو سالن مجزا

9 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه سازه شیشه ای هلندی شرکت اتکا (کشت و صنعت تهران)   (جلیل آباد ورامین) دو سالن مجزا

10 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه سازه شیشه ای هلندی شرکت اتکا (کشت و صنعت تهران)   (جلیل آباد ورامین) دو سالن مجزا

11 – طراحی و اجرای گرمایش تابشی اتوماتیک گلخانه براداران آذری در سعیدآباد (بستان آباد آذربایجان شرقی)

12 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه احداثی شرکت باغ زرین در گرجستان

13 – طراحی و اجرای کابل کشی مرغداری گوشتی آقای مهندس نعمتی در سردابه (اردبیل)

14 – طراحی، تغییر و اصلاح تابلوهای برق مرغداری گوشتی آقای مهندس نعمتی در سردابه (اردبیل)

15 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس چایچی در نجف آباد (اصفهان) دو سالن مجزا

16 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس گلستانی در شهرک گلخانه ای بهشت زرند (کرمان)

17 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس شجاعی در بیدزار محسن آباد (خراسان رضوی) دو سالن مجزا

18- طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس شجاعی در بیدزار محسن آباد (خراسان رضوی) دو سالن مجزا

19- طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس شجاعی در بیدزار محسن آباد (خراسان رضوی) دو سالن مجزا

20 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس عرب نعمتی در محمدآباد عربها (پیشوای تهران ) 5 سالن مجزا

21 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس عرب نعمتی در محمدآباد عربها (پیشوای تهران ) 5 سالن مجزا

22 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس عرب نعمتی در محمدآباد عربها (پیشوای تهران ) 5 سالن مجزا

23 – راه اندازی سیستم تغذیه وارداتی سنماتیک دانمارک در گلخانه مجتمع رز آبی (آقای مهندس زمانی ) در مبارکه (اصفهان)

24 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی ) 2 سالن مجزا

25 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی ) 2 سالن مجزا

26 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس صفایی در آرپادره سی (آذربایجان شرقی )

27 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس صفایی در آرپادره سی (آذربایجان شرقی )

28 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقایان حرفتی و خداکرم در نظرآباد (شهر ری )

29 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقایان حرفتی و خداکرم در نظرآباد (شهر ری )

30 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق مجتمع گلخانه ای کشت و صنعت درستکار مغان آقای مهندس بابایی در پارس آباد مغان (اردبیل ) 6 هکتار

31- طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه مجتمع کشت و صنعت دکتر بسکی (آقای مهندس فرشباف) در گنبد کاووس (گلستان)

32- طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق  گلخانه آقای دکتر چالیزاده در شهرک گلخانه ای تاکستان (قزوین)

33 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی خط تولید کاشی حافظ در شیراز

34 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای جعغری در بیلوردی (آذربایجان شرقی )

35 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای جعغری در بیلوردی (آذربایجان شرقی )

36 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای جعغری در بیلوردی (آذربایجان شرقی )

37 – طراحی و اجرای سیستم الکتریکال مرکز کشت بافت آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی )

38 – اجرای سیستم روشنایی اتاق فیتوترون (اتاق رشد)  مرکز کشت بافت آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی )

39 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه توت فرنگی آقای مهندس سعادتی در قزلجه میدان (آذربایجان شرقی)

40 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه توت فرنگی آقای مهندس سعادتی در قزلجه میدان (آذربایجان شرقی)

41 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه توت فرنگی آقای مهندس سعادتی در قزلجه میدان (آذربایجان شرقی)

42 – طراحی و اجرای سیستم الکتریکال سالن سازگاری مرکز کشت بافت آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی )

43 – اجرای سیستم روشنایی سالن پسا سازگاری مرکز کشت بافت آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی )

44 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه نشا آقای مهندس رنجبران در فریمان (خراسان رضوی)

45 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه نشا آقای مهندس رنجبران در فریمان (خراسان رضوی)

46 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه توت فرنگی سازمان حج و اوقاف امام زاده غریب حسن (آذربایجان غربی)

47 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه توت فرنگی سازمان حج و اوقاف امام زاده غریب حسن (آذربایجان غربی)

48 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه نشا بلوبری آقای فیروزی در منطقه خواجه تبریز (آذربایجان شرقی)

49 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه نشا بلوبری آقای فیروزی در منطقه خواجه تبریز (آذربایجان شرقی)

50 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه گل رز شاخه بریده سازه شیشه ای آقای مهندس دوست محمدی در همدان (همدان)

51 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه گل رز شاخه بریده سازه شیشه ای آقای مهندس دوست محمدی در همدان (همدان)

52- طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای دکتر چالیزاده در شهرک گلخانه ای تاکستان (قزوین)

 

 

 

 

 

کنترل_اقلیم #پرورش_قارچ #پرورش_زعفران_گلخانه_ای #پرورش_توت_فرنگی #احداث_گلخانه  #گلخانه_هلندی #آبیاری_هوشمند #سیستم_آبیاری #گلخانه_اسپانیایی #گاتیک #هیدروپونیک  #گلخانه_هوشمند #فلفل_دلمه #شیدینگ #مه_پاش #کولینگ #گلخانه #خیارگلخانه  #گوجه_فرنگی_گلخانه #آموزش_کشاورزی #آموزش_کشت_زعفران #گلخانه_هلندی  #سیستم_تغذیه #تغذیه_گلخانه #تغذیه #کوددهی #تقویم_نجومی #فلفل_دلمه #شیدینگ نشا گلخانه، تغذیه هوشمند، گرمایش گلخانه، گلدان هوشمندسازی ، هوشمندسازی گلخانه ، هوشمندسازی مرغداری ، هوشمند


Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *